Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561


ไฟล์แนบ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าทดสอบสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 15 ชั้น 2

*ขั้นตอนการเข้าสอบ* 1. นักศึกษาที่เข้าสอบ **ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด** และ**บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง**มาประกอบการสอบ 2. ตรวจสอบวันสอบ 3. ตรวจสอบรอบสอบ 4. ตรวจสอบห้องสอบ >
สามารถตรวจสอบรายชื่อ รอบสอบ ห้องสอบและวันที่สอบได้ที่เว็บไซต์** http://goo.gl/rJzxrp ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุมนฒ์ จิรพัฒนพร โทร.09-8261-8866

ประกาศเมื่อ
23 ธันวาคม 2561
ประกาศโดย
นางดวงพร สีระวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23