Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การเสวนาเชิงปฏิบัติการ "นครสวรรค์ศึกษา"


ไฟล์แนบ

“การเสวนาเชิงปฏิบัติการแกนนำและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความเข้าใจและวางแผนงานโครงการสร้างผลผลิตและนวัตกรรมทางชุมชนต้นแม่น้ำเจ้าพระยา” วันที่ ๖ - ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
4 ธันวาคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23