Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางวิชาชีพบรรณรักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน


ไฟล์แนบ

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ goo.gl/Z4nc68 หรือสแกนคิวอาร์โค้ด อบรมวันที่ 19-21 ธ.ค.2561 ณ ห้องประชุมรัตนพิมาน อาคาร 2 ชั้น 2 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศเมื่อ
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23