Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ในกิจกรรม "ถอดองค์ความรู้แบบไทย-ไทย" ชุดองค์ความรู้ ว่าด้วยเรื่อง : งานใบตอง


ไฟล์แนบ

หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญชวน คณะครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรระยะสั้น เสริมสร้างประสมการณ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทย ในกิจกรรม "ถอดองค์ความรู้แบบไทย-ไทย" ชุดองค์ความรู้ ว่าด้วยเรื่อง : งานใบตอง • วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ - ใบตอง : ว่าด้วยเรื่องกระทงประดิษฐ์ • วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ - ใบตอง : ว่าด้วยเรื่องการห่ออาหารและภาชนะ ม้วน พับ จับจีบ • วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ - ใบตอง : ว่าด้วยเรื่องบายศรี หมายเหตุ ๑. เลือกลงทะเบียนตามกลุ่มความสนใจ ผ่านระบบแสกน QR Code Line (สามารถเลือกเข้ารับการอบรมได้มากกว่า ๑ รายการ) พิมพ์ ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก ตำแหน่ง/สังกัด/หน่วยงาน (ถ้ามี) ที่อยู่ และหมายเลขโทรศํพท์ที่สามารถติดต่อได้ ๒. ผู้สนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ สามารถสมัครให้กันได้ ทุกเพศ ทุกวัย หรือสมัครเป็นหมูคณะ ๓. ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น (ฟรี วัสดุอุปกรณ์ อาหาร และเครื่องดื่ม) ๔. ภายหลังเข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ ชิ้นงานสำเร็จของตนเอง พร้อมเกียรติบัตร • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร ๐๕๖-๒๑๙๑๐๐ ต่อ ๑๑๔๗ หรือ ๐๘-๑๐๔๑-๕๔๒๔

ประกาศเมื่อ
5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศโดย
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23