Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (สำหรับผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 2561


ไฟล์แนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สำหรับผู้ที่ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู (ภาคพิเศษ)

ประกาศเมื่อ
12 ตุลาคม 2561
ประกาศโดย
นายวิศรุต พัฒนพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23