Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ ของกรมการท่องเที่ยว


ไฟล์แนบ

กรมการท่องเที่ยวได้จัดทำคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่" สำหรับพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างผู้นำการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกรมการท่องเที่ยวกับหน่วยงาน หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย ให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน หลักสูตร "ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่" เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และคุณลักษณะเฉพาะ โดยหลักสูตร "ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่" ได้แบ่งออกเป็น 4 หลักสูตร ตามความรู้ ความชำนาญ และความสามารถ ของบุคลากรทางการท่องเที่ยวที่มีความแตกต่างกัน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในไฟล์แนบ

ประกาศเมื่อ
10 ตุลาคม 2561
ประกาศโดย
นายนภดล แข็งการนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23