Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คว้า 6 รางวัล จากการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561


ไฟล์แนบ

**นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

คว้า 6 รางวัล จากการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2561

**ประเภทของใช้ของตกแต่ง ได้แก่** 1. นางสาวนุสบา นกทอง รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท 2. นางสาวเขมฤทัย วรทอง และ นายกฤษฏิ์ สีสัน (ศิษย์เก่าสาขาวิชาการออกแบบ) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 3. นายวีระวุฒ นิพนธ์ รางวัล ชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท **ประเภทเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ได้แก่** 1. นายวีระวุฒ นิพนธ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท 2. นางสาวนุสบา นกทอง รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 3. นายคมน์คณิต เกิดโพชา รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท **โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์**

ประกาศเมื่อ
4 ตุลาคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23