Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์แนบ


ประกาศเมื่อ
10 กันยายน 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัตนาภรณ์ ปินใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23