Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ


ไฟล์แนบ

นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาทุกชั้นปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และขอความร่วมมือนักศึกษาทั่วไป เข้าสมัครจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยสมัครในระบบตามลิงค์นี้ค่ะ ระบบลงทะเบียนจิตอาสา

ประกาศเมื่อ
30 สิงหาคม 2561
ประกาศโดย
นางดวงพร สีระวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23