Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561


ไฟล์แนบ

**ประกาศ** เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 จากเดิมวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เป็นวันที่ **15 สิงหาคม 2561** ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเมื่อ
9 สิงหาคม 2561
ประกาศโดย
นายนภดล แข็งการนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23