Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561


ไฟล์แนบ

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท) --- หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2561 --- --- --------------------- *" เส้นทางสู่ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "* หลักสูตรฯได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ สกอ.รับทราบ และได้รับการรับรองจากครุสภา *" เรียนจบได้รับใบอนุญาตผู้บริหารฯ "* --------------------- --------------------- **เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่** **วันที่ 16 กรกฏาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561** **รับผู้จบปริญญาตรี ทุกสาขา** --------------------- > สนใจติดต่อ > ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน : 081-707-7910 >อ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ : 085-530-3456 -------------------------------------------------------------- **รับสมัครออนไลน์ เท่านั้น** [**>ระบบรับสมัคร<**](http://regis.nsru.ac.th/2017/register_v2/recruit.php?page=28) [**>อ่านประกาศการรับสมัคร<**](http://gs.nsru.ac.th/files/FileStore/information/10-59-54_14-07-2018_20180710114050_28_N.pdf) --------------------------------------------------------------

ประกาศเมื่อ
16 กรกฎาคม 2561
ประกาศโดย
นายวุฒิพงศ์ ฝ่ายอุปละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23