Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ "การบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรม : ในมิติแนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับชุมชนท้องถิ่น"


ไฟล์แนบ

ระหว่างวันที่ **๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑** ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ ๐๕๖ ๒๑๙๑๐๐ ต่อ ๑๑๔๗

ประกาศเมื่อ
6 กรกฎาคม 2561
ประกาศโดย
นางดวงพร สีระวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23