Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศเลื่อนการสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาใหม่รหัส 61


ไฟล์แนบ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กำหนดให้นักศึกษาใหม่รหัส 61 เข้ารับการสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ภาษาขอเลื่อนกำหนดการสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษในวันดังกล่าว โดยจะแจ้งวันและเวลาสอบให้นักศึกษาทราบภายหลัง ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย

ประกาศเมื่อ
5 กรกฎาคม 2561
ประกาศโดย
นายธีรภัทร ปานพุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23