Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


ไฟล์แนบ

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **https://sites.google.com/view/nsru-acadmath/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81** การแข่งขัน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขัน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การแข่งขัน A – Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) การแข่งขัน A – Math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) การแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) การแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)

ประกาศเมื่อ
5 กรกฎาคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23