Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย


ไฟล์แนบ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาเข้าสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2561 ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีนโยบายด้านการจัดการศึกษาโดยส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถด้านภาษาไทยเพื่อยกระดับความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงกำหนดสอบความสามารถของนักศึกษาในการใช้ภาษาไทย เพื่อให้การสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 เข้าสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย ดูรายชื่อผู้เข้าสอบได้ที่ http://regis.nsru.ac.th/new/thai/

ประกาศเมื่อ
4 กรกฎาคม 2561
ประกาศโดย
นายวิศรุต พัฒนพงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23