Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โครงการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์


ไฟล์แนบ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน โครงการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อมุ่งสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ 1) การอภิปรายเชิงวิชาการ - การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มทรัพยากรท้องถิ่น - เส้นสายลวดลายภูมิปัญญาไทย - เส้นทาง Startup : โอกาสและความท้าทาย 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดนวัตกรรมทางอาชีพ การทำผ้ามัดย้อม 3) การเดินแบบ Creative fashion show นวัตกรรมวิถีลายผ้าไทย จากนายแบบ นางแบบ กิตติมศักดิ์ 4) การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยจากคณาจารย์ 5) ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผ้าไทย ผ้าลายจากชุมชน ผ้าย้อมสี เครื่องประดับ 6) ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลไม้ สมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขอเชิญชวน ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน แต่งกายผ้าไทย สนใจติดต่อสอบถาม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 056219100 ต่อ 1152 , 1134 ,1139

ประกาศเมื่อ
30 มิถุนายน 2561
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23