Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ


ไฟล์แนบ

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ
วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
กิจกรรมที่ 1 : การเพาะเห็ดในตะกร้าและท่อนไม้
กิจกรรมที่ 2 : การทำไส้กรอกปลาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมที่ 3 : นวัตกรรมการดัดแปลงโรงเรือนลดอุณหภูมิเพื่อเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์

ประกาศเมื่อ
27 มิถุนายน 2561
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23