Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

[ประกาศ] การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ฉบับแก้ไข


ไฟล์แนบ

     public_doc_k5_2.pdf  
[ประกาศ] การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 ฉบับแก้ไข อ่านระเบียบแก้ไขเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/SYu5gj

ประกาศเมื่อ
23 มิถุนายน 2561
ประกาศโดย
นายวุฒิพงศ์ ฝ่ายอุปละ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23