Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561


ไฟล์แนบ

๑. จำนวนรับเข้ำศึกษำ จำนวน ๑๘๐ คน ๒. กำหนดกำรรับสมัคร ๒.๑ รับสมัครวันที่ ๑ ถึง ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.๒ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.๓ สอบคัดเลือก ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ข้อเขียน เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. - ข้อสอบสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ๒.๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.๕ รายงานตัวเข้าศึกษาและชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา วันที่ ๕ ถึง ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒.๖ เปิดภาคการศึกษา วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. ขั้นตอนกำรสมัครสอบคัดเลือกเข้ำศึกษำ ๔.๑ ผู้สมัครเข้าระบบ Internet โดยใช้ Web Site คือ http://regis.nsru.ac.th/ ๔.๒ ผู้สมัครกรอกใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน และต้องส่งข้อมูลผ่านระบบรับสมัครตามกาหนดการรับสมัคร ๔.๓ ผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร พร้อมแบบชาระเงินค่าสมัครและค่าคู่มือการสมัคร ชาระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ตามที่ระบุไว้ในแบบชาระเงิน รวมเป็นเงิน ๓๕๐ บาท - ค่าสมัครสอบ ๓๐๐ บาท - ค่าคู่มือการสมัคร ๕๐ บาท ๔.๔ ผู้สมัครยื่นใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครโดยรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับ และหลักฐานการชาระเงินพร้อมรับคู่มือการสมัคร ณ กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา อาคาร ๘ ห้อง ๘๑๑ ๔.๕ เมื่อกลุ่มงานบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งสถานะการรับสมัครทาง Web Site คือ http://regis.nsru.ac.th/ ๔.๖ เงินค่าสมัครสอบจะไม่คืนให้ทุกกรณี ๕. หลักฐำนประกอบกำรสมัคร ๕.๑ รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๓ รูป ๕.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ บัตรประจาตัวข้าราชการ จานวน ๑ ชุด ๕.๓ สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ชุด ๕.๔ สาเนาปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองคุณวุฒิที่สาเร็จการศึกษา หรือ สาเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) จานวน ๑ ฉบับ ๕.๕ หลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อและนามสกุล จานวน ๑ ชุด ๖. อัตรำค่ำเล่ำเรียน เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่าย ดังนี้ ๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท ๖.๒ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ๖.๓ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท **รายละเอียดตามเอกสารแนบ**

ประกาศเมื่อ
14 มิถุนายน 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23