Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมเสวนาวิชาการ "๒๕ ปี หอวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์นครสวรรค์"


ไฟล์แนบ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเสวนาวิชาการ "๒๕ ปี หอวัฒนธรรม สู่อัตลักษณ์นครสวรรค์" เพื่อร่วมกันระดมแนวคิด วิธีการและกำหนดกรอบนโยบายให้หอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์มีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
6 มิถุนายน 2561
ประกาศโดย
นางดวงพร สีระวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23