Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 3


ไฟล์แนบ

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ และนักศึกษาที่สนใจในการประกอบธุรกิจ
เข้าร่วมสังเกตการณ์ในโครงการ"เปลี่ยนวิจัยบนหิ้ง มาขึ้นห้าง"
บูรณาการองค์ความรู้ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ
ประสานงานโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
**ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์**

“Young Entrepreneurs Support (Y.E.S.) IDEA CHALLENGE” ครั้งที่ 3

**วันที่ 4-6 มิ.ย.2561 @ ห้องประชุม1112 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

ประกาศเมื่อ
24 พฤษภาคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23