Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การตลาดออนไลน์ สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
**เชิญศิษย์เก่า และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ**

**"การตลาดออนไลน์ สไตล์ไทยแลนด์ 4.0"**

ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 ชั้น 1

[สมัครออนไลน์](https://goo.gl/forms/OkV6O6micodJKPxw2)

**ผู้เข้าอบรมนำผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาเสนอขาย อย่างน้อย 1-2 ชิ้น**

ประกาศเมื่อ
24 พฤษภาคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23