Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

"รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา"


ไฟล์แนบ

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร นักเรียน - นักศึกษา และผู้ที่สนใจงานด้านวัฒนธรรมทุกท่าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล "รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมร่มพะยอม (๘๑๒) อาคาร ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ........................................................... กำหนดการโครงการรางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร่มพะยอม ๘๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น ลงทะเบียนและชมนิทรรศการประวัติและผลงานศิลปินแต่ละสาขา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ฉายวีดิทัศน์ประวัติและผลงานศิลปินที่เข้ารับรางวัล พิธีมอบรางวัล “รางวัลแห่งความดี ศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชีวิต แนวคิดและผลงานศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” วิทยากรโดย • นายอลงกรณ์ หล่อวัฒนา สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) • นายโชคชัย บัณฑิตศิละศักดิ์ สาขาวรรณศิลป์ • นายสุรศักดิ์ ผิวเณร สาขาศิลปะการแสดงและดนตรี (ดนตรีลูกทุ่ง) • นางจำปี ธรรมศิริ สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (ทอผ้า) • นายสุรชัย ฉิมสุวรรณ์ สาขาผู้สร้างคุณูปการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ศิลปินอาวุโสท้องถิ่น) เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เสวนาวิชาการ เรื่อง “ชีวิต แนวคิดและผลงานศิลปินแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา” (ต่อ) เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สรุปกิจกรรมและพิธีปิด หมายเหตุ : กำหนดการและกิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ประกาศเมื่อ
22 พฤษภาคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23