Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุม ๔ สภา


ไฟล์แนบ

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ ความท้าทายในการยกระดับการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย ๔.๐ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมพระบาง อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร ๑๕) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
21 พฤษภาคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23