Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561


ไฟล์แนบ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยขอให้จัดส่งแบบข้อเสนอโครงการ จำนวน 10 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) จำนวน 1 แผ่น รายละเอียดดังสิ่งไฟล์แนบ ส่งให้ ฝ่ายจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย วช. **ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 **

ประกาศเมื่อ
18 พฤษภาคม 2561
ประกาศโดย
นางดวงพร สีระวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23