Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศเรื่องการจองหอพัก


ไฟล์แนบ

นักศึกษาชั้นปีที่1 จองหอพักประจำปีการศึกษา 2561 เข้าพักอาศัยหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีลายละเอียดดังต่ไปนี้ 1.นักศึกษาหญิง หอพักเทพธิดา และหอพักย่านมัทรี 2.นักศึกษาชาย หอพักสุขาวดี เปิดให้จองในระบบ http://regis.nsru.ac.th/new/nsrudorm/ ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 และชำระเงินผ่านกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ และรายงานตัวเข้าหอพักวันที่ 30มิถุนายน - 1กรกฎาคม 2561

ประกาศเมื่อ
30 เมษายน 2561
ประกาศโดย
นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23