Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษาราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองอันดับ 1 ประกวดคลิปวีดิโอเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ


ไฟล์แนบ

นักศึกษาราชภัฏนครสวรรค์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองอันดับ 1 ประกวดคลิปวีดิโอเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอตามอรรถบท (Them) “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561 โดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด 2 ทีม ผลงานเข้าตากรรมการ ทั้ง 2 ทีม คว้ารางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง ส่วนรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ตกเป็นของทีมจากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม GOLD HAND STUDIO สมาชิกได้แก่ นางสาวกนกกร เลิศเดชะ นางสาวรุ่งรวิน นวมวิจิตรนางสาวสุนทรี เปี่ยมส้ม นายจีรเดช อุนวิจิตร นายธนภัทร ดาวดี นายอนุพงษ์ แตงเพ็ชร ส่วนทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ชื่อทีม GIFT 1 สมาชิกได้แก่ นายชัยวัฒน์ สีใหม นายกรกฎ พินิจกิจ นายวุฒิชัย เกตุถาวร นายเมธาวี สุพรรณ์นายปัญญพัฒน์ จันทร์ลักษณ์ นายศุภวิชญ์ อินทร์สุ่ม นายอัษฏากร อู่อินทร์ มีอาจารย์เอกวิทย์ สิทธิวะ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นที่ปรึกษา โดยเข้ารับโล่รางวัล เงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร กับพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ประกาศเมื่อ
5 เมษายน 2561
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23