Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ต วูดวิน รีไสทอล


ไฟล์แนบ

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าชมการแสดงคอนเสิร์ต วูดวิน รีไสทอล การแสดงทางดนตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ในวันนี้ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เริ่มแสดงเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ * เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย*

ประกาศเมื่อ
29 มีนาคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23