Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา ร่วม‎พิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ไฟล์แนบ

     2042018.jpg  
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา และ “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ในวันจันทร์ที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องอมราวดี อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ๑๔ ชั้น ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
21 มีนาคม 2561
ประกาศโดย
นางดวงพร สีระวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23