Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ Mobile Application


ไฟล์แนบ

ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ Mobile Application** เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและภารกิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถสืบค้นและตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาในที่ปรึกษา ในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 เวลา 08.00-16.00 น.

ประกาศเมื่อ
13 มีนาคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23