Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่างขอบเขตงาน(Terms of Reference:TOR )(ครั้งที่ 2)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน1รายการ(งานระบบโสตและระบบโสตทัศน์ จำนวน 1 ระบบ)


ไฟล์แนบ

     tor 2 14022561.pdf  

ประกาศเมื่อ
14 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัตนาภรณ์ ปินใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23