Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่างขอบเขตงาน ( Terms of Reference : TOR ) โครงการจัดซื้องานระบบโสตและระบบโสตทัศน์ จำนวน 1 ระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ไฟล์แนบ

     tor 1 08022561.pdf  

ประกาศเมื่อ
8 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัตนาภรณ์ ปินใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23