Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การใช้ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัยเพื่อเสนอขอทุนวิจัย และบริหารจัดการฐานข้อมูลงานวิจัยของหน่วยงาน”


ไฟล์แนบ

คณาจารย์และพนักงานสายสนับสนุนที่จะขอทุนนี้ ควรจะต้องเข้ารับการอบรมวิธีการเสนอขอทุนวิจัยทั้ง 3 นี้ผ่านระบบ DRMS ซึ่งมีการเปิดใช้งานระบบนี้เป็นปีแรก โดยสามารถเลือกรอบการเข้ารับการอบรมได้ 5 รอบ แต่ต้องส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการที่สถาบันวิจัยฯ ภายในวันที่ 5 ก.พ. 2561

ประกาศเมื่อ
30 มกราคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23