Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การคัดเลือกผู้แทนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย


ไฟล์แนบ

**สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ** กำหนดจัดการพิจารณาคัดเลือกผู้แทนเข้าแข่งขันการประกวดมารยาทไทย ในการประชุมวิชาการนานาชาติของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘ มรดกโลก : ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี) ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ *คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน - ระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. - ระดับอุดมศึกษา/ปวส. และปริญญาตรี* ท่าในการประกวด - ท่าบังคับ - การกราบเบญจางคประดิษฐ์ - การถวายบังคม - การไหว้ ๓ ระดับ เลือกตามสถานการณ์ที่กำหนด สถานการณ์ที่กำหนดและเกณฑ์ในการพิจารณาให้คะแนน - การถวายสังฆทาน - การวางพานพุ่มและการถวายบังคม - การรับทุนการศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษา (ขณะยืน)

ประกาศเมื่อ
16 มกราคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23