Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ


ไฟล์แนบ

* ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์จำนวน 1 อัตรา * ตำแหน่งอาจารย์ ประจำคณะวิทศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติจำนวน 2 อัตรา ** รายละเอียดดังไฟล์แนบ*

ประกาศเมื่อ
22 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23