Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานเป็นทีม


ไฟล์แนบ

ส**ำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงานของตนเองและการทำงานเป็น**ทีม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร หอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ **วิทยากรโดย** อาจารย์อัครินทร์ ภูทองกลม และอาจารย์ภรณ์พรรณ ภูทองกลม จากสถาบัน EnTraining และสถาบัน Leaders Partner --------------------------------------- สนใจเข้าร่วมการอบรม กรุณาติดต่อ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓๙๘ หมู่ ๙ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙-๑๐๐ ต่อ ๑๑๓๕ E-mail : artculture@nsru.ac.th เว็บไซต์ : http://artculture.nsru.ac.th/ ‎Facebook‬ : https://www.facebook.com/culturensru/

ประกาศเมื่อ
21 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23