Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน


ไฟล์แนบ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร ๑๔ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ***ตารางการอบรมดังไฟล์แนบ*****

ประกาศเมื่อ
21 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23