Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”


ไฟล์แนบ

การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ในวันที่ 22 มกราคม 2561ณ อาคารกองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ห้อง Main Conference) มหาวิทยาลัยนเรศวร - [(ร่าง) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561](http://www.research.nu.ac.th/th/signup/eva/plan.pdf) - [ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม](http://www.research.nu.ac.th/th/signup/eva/EVA61.docx) - [ร่างกำหนดการ](http://www.research.nu.ac.th/th/signup/eva/tentative.pdf) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายยุทธนา สงนรินทร์ เบอร์ติดต่อ 055-968-614, 089-465-7529 โปรดส่งข้อมูลใบสมัครนี้ให้ทาง นายยุทธนา สงนรินทร์ กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 ม.9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 e-mail:yuttanas@nu.ac.thและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ [www.research.nu.ac.th](http://www.research.nu.ac.th/)

ประกาศเมื่อ
6 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย
นางดวงพร สีระวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23