Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และชี้แจงรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาด้วยระบบ TCAS


ไฟล์แนบ

     69383.jpg  
     69384.jpg  
     69386.jpg  
     69385.jpg  
     69388.jpg  
     69390.jpg  
     69391.jpg  
เริ่มแล้วครับ สำหรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และชี้แจงรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาด้วยระบบ TCAS ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งแนะแนวสาขาที่ชอบเพื่อเลือกสาขาที่ใช่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ความสำคัญ สำหรับการให้ความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นการให้ข้อมูล แก่นักเรียนที่มีความสนใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี พร้อมทั้งมอบหมายให้ ตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละสาขา โดยวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อาจารย์สุชาดา กมลาสน์ ณ อยุธยา ให้ความร่วมมือ ไปปฏิบัติตามภากิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ดี และเป็นไปตามทิศทางเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต่อไป

ประกาศเมื่อ
29 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโดย
นายราเมศ ชาญณรงค์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23