Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

เชิญชวนบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการประกันคุณภาพ


ไฟล์แนบ

**การพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการประกันคุณภาพ ระหว่างวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วิทยากรโดย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ วิทยากรภายนอก **วันที่ 21 พ.ย.2560 (สายสนับสนุน)** **วันที่ 22 พ.ย.2560 (สายบริการ)** กำหนดการดังไฟล์แนบ

ประกาศเมื่อ
20 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23