Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เรื่อง การผลิตโฆษณาเชิงสร้างสรรค์


ไฟล์แนบ

ด้วยนักศึกษาวิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาเอกวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ **เรื่อง การผลิตโฆษณาเชิงสร้างสรรค์** เพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างทักษะฝึกกระบวนการด้านการจัดสัมมนาวิชาชีพ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-17.30 ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
17 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโดย
นางสาวณัฐณิชา คงประกอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23