Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

แผ่นแปะกันยุงสมุนไพรประหยัดพลังงาน จากเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยและตู้อบรังษีแสงอาทิตย์ จากพลังงานแสงอาทิตย์


ไฟล์แนบ

**การนำเสนอผลงานวิจัยแผ่นแปะกันยุงสมุนไพรประหยัดพลังงาน จากเครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยและตู้อบรังษีแสงอาทิตย์ จากพลังงานแสงอาทิตย์(solarcell)**
ผ่านรายการ "รู้ค่าพลังงาน" ของอาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดย อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ ผศ.ถิรายุ ปิ่นทอง หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (ออกอากาศทางช่อง 3 HD 2 พ.ย เที่ยงคืนสิบห้า) ที่มา :
https://www.facebook.com/EnergyThailandTV/videos/1204653419634543/
https://www.youtube.com/watch?v=TwYro7pD_Y0

ประกาศเมื่อ
15 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23