Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย


ไฟล์แนบ

**ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และปฏิบัติการตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.-17.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

ประกาศเมื่อ
13 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23