Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การพิจารณาจัดบุคลากรเข้าพักในสถานที่พักอาศัย กรณีอาคารหอเทวาพิทักษ์(ห้องเดี่ยว)


ไฟล์แนบ

ยื่นความจำนงเข้าพักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 13-21 พฤศจิกายน 2560 ที่กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี โทรภายใน 1129

ประกาศเมื่อ
8 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23