Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อ.จักราวุฒิ เตโช ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความยอดเยี่ยม


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์จักราวุฒิ เตโช
ได้รับรางวัลชนะเลิศบทความยอดเยี่ยม

ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย 2017 ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560

ประกาศเมื่อ
30 ตุลาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23