Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกวดราคาซื้อครุภัีณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระบบการเรียนการสอนทางไกล)


ไฟล์แนบ


ประกาศเมื่อ
19 ตุลาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัตนาภรณ์ ปินใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23