Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวน อาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เยี่ยมชมเว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษา http://nsnstudies.nsru.ac.th


ไฟล์แนบ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนอาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เยี่ยมชมเว็บไซต์ "นครสวรรค์ศึกษา" > http://nsnstudies.nsru.ac.th เว็บไซต์นครสวรรค์ศึกษาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และนำเสนอองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ และเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป สืบค้นและเผยแพร่บทความทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดนครสวรรค์ โดยท่านที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิจารณาเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๓๙๘ หมู่ ๙ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙-๑๐๐ ต่อ ๑๑๓๕ e-mail : artculture@nsru.ac.th

ประกาศเมื่อ
16 ตุลาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวธนัชพร ด้วงสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23