Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) ได้รับทุนการศึกษา


ไฟล์แนบ

     371.jpg  
     332.jpg  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอแสดงความยินดีกับ

**น.ส.ภาพิมล มดแดง**

นักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) **ได้รับทุนการศึกษาจากการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดอุทัยธานี** จำนวน8,000บาท

ประกาศเมื่อ
5 สิงหาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23