Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับบัตรประกันอุบัติเหตุ


ไฟล์แนบ

ประกาศให้หัวหน้าห้องหรือตัวแทนห้องทุกชั้นปี มารับบัตรประกันอุบัติเหตุพร้อมใบรายชื่อแต่ห้องมาด้วย สามารถรับบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. - 16.00 น ณ กองพัฒนานักศึกษา(ในเมือง)

ประกาศเมื่อ
3 สิงหาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23