Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ ๙๕ ปี "บูชาครู ผู้ปั้นดินให้เป็นดาว"


ไฟล์แนบ

ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแห่งความภาคภูมิใจ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ ๙๕ ปี "บูชาครู ผู้ปั้นดินให้เป็นดาว" ในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ _______________________________ กำหนดการวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครบ ๙๕ ปี วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ณ ห้องอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ เวลา ๐๖.๕๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เดินทางถึงห้องอมราวดี เจ้าหน้าที่น้ำปานะ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ห้องอมราวดี ชั้น ๓ อาคาร ๑๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. ประกอบพิธี ตามลำดับดังนี้ - พิธีกรเชิญ ตัวแทนอาจารย์อาวุโส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากล่าวคำอาราธนาศีล รับศีล และฟังพระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ - พิธีกรเชิญ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัย จุดเทียนน้ำมนต์ - พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป - พิธีกรนำกล่าวคำถวายสังฆทาน พระสงฆ์อนุโมทนา คณะอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร กรวดน้ำ รับพร - พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า เป็นอันเสร็จพิธี พิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร ๙๙ รูป ณ บริเวณลานหน้าอาคาร ๑๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจากวัดตากฟ้า เดินทางถึงบริเวณปะรำพิธี เจ้าหน้าที่ถวายภัตตาหารและน้ำปานะ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์และสามเณร ๙๙ รูป ณ บริเวณลานหน้าอาคาร ๑๔ เป็นอันเสร็จพิธี พิธีคารวะบูรพาจารย์ และกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีคารวะบูรพาจารย์ และกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมกัน ณ หอประชุมใหญ่ - พิธีกรดำเนินพิธีคารวะบูรพาจารย์ - นายกสมาคมศิษย์เก่า กล่าวรายงาน - ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับ - นายกสภามหาวิทยาลัยฯ กล่าวแสดงทัศนะ - ผู้นำกล่าวสดุดี/คำไหว้ครู - ตัวแทนอดีตอธิการบดี และอดีตอาจารย์อาวุโส แสดงความรู้สึกและให้พร - ศิษย์เก่าคารวะและมอบดอกไม้แด่บูรพาจารย์ เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ประกาศเมื่อ
1 สิงหาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23